Фото

Уроки
Вчитель географії, спеціаліст вищої категорії,

Ігнатьєва Світлана Володимирівна,

у закладі працює з 2003 року
SDC15317

Я, вчитель географії Недержавного навчально - виховного об’єднання «Дошкільний заклад спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «ХАБАД» з поглибленим вивченням англійської мови та івриту» Ігнатьєва Світлана Володимирівна працюю в закладі з 2003 року. Тема педагогічного досвіду «Урок географії: від класики  до сучасності»

Держава стоїть на порозі переходу від індустріального до постіндустріального суспільства, а тому вимоги, потреби людини у ньому змінилися. Тож бачимо, що суспільство вимагає від людини:

-певних умінь, які можна застосовувати за будь-яких обставин;

-уміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів;

-не вузьких знань, а загального підходу до вирішення питання;

-комунікабельності – уміння працювати у злагоді з іншими і спільно доходити мети.

Саме тому я усвідомила необхідність застосування під час викладання шкільного предмету таких форм і методів, які б збуджували творчість учнів, створювали атмосферу розкутості, емоційного піднесення, залучали позашкільні інтереси і захоплення дітей до навчального процесу.

Але, як ми всі знаємо, освітня взаємодія дуже тривалий час йшла у площині «вчитель –учню», а процес освіти перетворився у передачу і прийом інформації. Лише в останні роки в системі освіти були відпрацьовані додаткові механізми, які дозволяють учню перетворитися з пасивного учасника в активного діяча навчального процесу, в діяча, який робить вагомий внесок в удосконалення даного процесу і для досягнення певної мети використовує весь свій потенціал. Так дидактами Душиною І.,  Скаткіним М., Селевко Г. були розроблені новітні педагогічні технології, які включаючи певні методи та прийоми, здатні надати творчим учням можливість здобувати знання не за шаблоном «що вчитель повідомив – те учень і засвоїв», а тим шляхом, який учень обере для себе.

Під терміном «педагогічна технологія» розуміється моделювання навчального процесу, його змісту, форм і методів згідно поставленої мети.

Як вчитель-практик для вдалої реалізації педагогічної проблеми я перед собою  поставила наступні задачі:

  • перейти від навчання як функції запам ятовування до навчання як процесу розумового розвитку, що дозволяє творчо використовувати засвоєне;

- стимулювати навчально-пізнавальну активність учнів, створюючи умови для активного самостійного пошуку знань;

- вдосконалювати загально-навчальні вміння та навички;

- вчити вмінням здійснювати ціле покладання, організовувати свою діяльністьо, вести самоконтроль за виконанням та вносити необхідні корективи, критично оцінювати результати діяльності.

Ці завдання вимагають від мене перш за все творчості. Щоб захопити дитину предметом та виявити її здібності, на різних етапах уроку застосовую саме сучасні технології навчання, які створюють умови постійної, активної взаємодії всі учнів. З головних можна виділити:

  • технологія інтерактивного навчання –це специфічна форма організації навчальної роботи, одна з цілей якої – забезпечення комфортних умов, за яких учень відчуває свої успіхи, інтелектуальну спроможність, продуктивність навчання;

  • технологія навчальної гри – ігрові географічні технології впроваджуються у навчальний процес на уроці чи в позакласній діяльності за допомогою різноманітних методів і прийомів (бесіда, проблемний виклад знань, зацікавленість, диво…) і виступають як засіб спонукання та стимулювання учнів до навчальної діяльності;

  • комп ютерні технології – основна перевага цього методу в тому, що учні сприймають матеріал не тільки на слух, а й візуально, це дозволяє більш повно викладати матеріал даної теми. Досвід показує, що учні дуже активно і продуктивно засвоюють матеріал того уроку, на якому використовувалися комп ютерні презентації. Презентація може бути присвячена початку вивчення теми, актуалізації опорних знань учнів, закріпленню навчального матеріалу, результатам роботи учнів у динамічній групах, підсумкам вивчення певної теми або розділу. В процесі роботи з учнями спрямовую їх не тільки на перегляд створених презентацій, а й на власну творчу роботу – створення слайд-шоу за певними темами;

  • технологія групової роботи – працюючи в групах, учні вивчають матеріал та набувають вміння міжособистісного спілкування. Результатом навчання в групах вважаю більш високі досягнення учнів, більш високий рівень мотивації, максимально позитивне ставлення до навчання. Роботу в групах використовую при виконанні творчих і практичних завдань, для пошуку навчальної інформації, у підготовці та проведення презентацій, під час вивчення та повторення навчального матеріалу;

  • проектна технологія – у проекті учні стають основними діючими особами навчального процесу, вони є рівноправними членами творчого колективу, що дозволяє їм об’єднуватися за інтересами, забезпечує розмаїтість рольової діяльності. Метод дає можливість залучити до навчального процесу не лише дії та думки школярів, але й їх почуття. У ході здійснення проекту школярі навчаються надавати допомогу своїм товаришам по роботі, в них формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, виробляється обов язковість і відповідальність.

Як наслідок у учнів підвищився інтерес до вивчення предмету, підвищився рівень самостійної пізнавальної активності і врешті-решт підвищується рівень навченості.

За таких умов роботи змінюється модель  діяльності педагога. Як бачимо вчитель стає не лише викладачем, а виконую різноманітні цілі:

Снимок.PNG

Педагогічна професія – особлива. Скільки б не працював, криницю педагогічної мудрості не вичерпати. Особистість кожного учня – неповторна. І якщо вчитель не хоче стати ремісником, він обов язково включиться в пошук, щоразу по – новому застосовуватиме свої знання й уміння.