Для порозуміння збатьків з підлітками досить користуватись невеличким набором простих правил і успіх
порозуміння гарантовано.
Для того щоб існував емоційний зв’язок з підлітком, проводьте з ним якийсь час, щоб він не відчував себе покинутим
і не потрібним.
Побудуйте довірливі стосунки з підліт ком, перш ніж переходити до нотацій і важких тем бесід.
Не відмовляйте підлітку в спілкуванні з вами, навіть якщо для цього потрібно буде відкласти справи!
Спілкуйтесь з підлітком відповідно до темпу розвитку його стосунків з навко лишнім світом.
Для збереження емоційного контакту вкрай необхідне спілкування. Спілкуйте ся з підлітком на цікаві для нього
теми, вивчіть молодіжну субкультуру, читайте їх журнали, щоб бути «продвинутими». Тоді дитина відчує, що вона та її
світ вам цікаві, і стане більше довіряти вам.
Але в жодному разі не критикуйте моло діжні рухи, стилі, музику, моду у присут ності підлітка. Ви можете загубити
нитку спілкування з ним.
Ніколи не обговорюйте особистість під літка і його вчинки в присутності інших людей, особливо друзів і однолітків.
Вони не люблять, коли їх з кимось порівнюють, ставлять інших у приклад. Це розцінюють як замах на їхню
особистість.
Підліток повинен відчувати себе корис ним. Дайте йому можливість відчути себе помічником в якійсь загальній
сімейній справі.
Не зловживайте своєю любов’ю і турбо тою. Намагайтеся не проживати за нього життя.
Висловлювання «Я краще знаю, як тобі вчинити» або «Я роблю це заради тебе, тому що люблю тебе» нещирі, і
підліток їх не сприймає.
Ніколи не ображайте підлітка. Коли ди тина чує від батьків ворожі, різкі, бру тальні слова, вона зберігає образу на
все життя. Бо занадто тонко влаштова ні психіка підлітка і його сприйняття навколишнього.
Батьки, що зловживають своєю владою фізично, шльопаючи, штовхаючи, б’ючи дітей, можуть спричинити шкоду
фізич ному і психічному розвитку, а ще більшу шкоду — емоційному розвитку підліт ка, що значно ускладнить його
доросле життя.
Пам’ятайте, підліток — не дитина. Він зна ходиться на стадії переходу до доросло го життя, його основні якості —
незалеж ність і самовизначення. Батьки, самі того не розуміючи, лишають підлітка без емо ційної підтримки і
починають з ним сло весну війну.
Наші наміри як батьків можуть бути добрими, але результати однозначно погані.
12.Разом з тим підліток хоче бути части ною родини і в той же час бути незалеж ним від родини. Часто це
виражається як потреба в особистому просторі. Виді лення особистого приміщення і можли­вість його самостійно
оформити — ось ті бажання підлітків, котрі, якщо задо вольняються у супроводі проявів любо ві, сприяють
формуванню почуття неза лежності.
13.Підлітки потребують емоційної неза лежності. Коли ви запитуєте дівчинку-підлітка про якогось її друга, вона
звинуватить вас у тому, що ви лізете не у свою справу. Це не означає, що вона від вас щось приховує. Це гово рить
лише про те, що, не розкриваю чи батькам своїх почуттів і думок, вона стверджує свою емоційну незалеж ність.
Батьки повинні поважати подібні настрої підлітків.
Потреба в даному виді незалежності може проявлятися в небажанні прийма ти ваші прояви любові, проти яких вони
раніше не виступали.
Не дивуйтеся, якщо ваша донька-підліток раптом відмовиться від вашої допомоги. Тепер вона хоче все робити сама,
при тому не так, як би це зробили ви. Інколи
це відбувається не тому, що вона потре бує вашої допомоги, а тому що не хоче, щоб їй про це нагадували.
Підлітка необхідно підтримувати. І один із засобів підтримки є похвала. Тільки одним із факторів похвали повинна
бути щирість, а іншим — її конкретність. Якщо батьки не можуть похвалити під літка за певні результати чи конкрет ні
дії, то необхідно оцінити його нама гання.
Підлітки часто обирають друзів самостій но. Батьки, які розуміють цінність неза лежності для підлітка, дозволяють
йому проводити час поза сім’єю і не будуть цьому суперечити. Бажання підлітка бути з друзями — це не відмова
батьків; це свідчення того, що його горизонти роз­ширюються.
Важлива царина підліткової незалеж ності — це його музичні смаки. Підлітки обирають свою музику. Нема в підлітко
вій культурі нічого важливішого за музи ку. Музика може торкнутися серця і душі людини. Батьки, які критикують
музику, вибрану підлітком, посередньо критику ють і самого підлітка. Ви повинні поділя ти почуття своєї дитини, і тоді
вона від чує вашу підтримку.
Пам’ятайте: підліток у змозі думати логічно, він зробить правильні висновки.             Поверніться обличчям до своєї
дитини, і хай вам щастить!
                 Закони розумно організованого сімейного виховання школярів
Пам’ятайте, що навчання — один з найважчих видів праці що розумові сили і можливості дітей неод накові. -
Не потрібно вимагати від учня неможливого. Важ ливо визначити, до чого він здібний та як розвинути його розумові
здібності.
Навчання не сприяє розвиткові учня, якщо воно вимагає від нього механічного заучування і не потре бує напруження
розумових сил, пізнавальної актив ності, мислення і дії.
Будьте милосердні до своїх дітей. Найпростіший метод виховання, що не потребує ні часу, ні розуму, — побити дитину
і цим образити її, озлобити або й злама ти. Відмовтесь від опіки, крику, насилля й наказового тону
Розвивайте цікавість, інтелектуальні бажання,
ініціативу і самостійність дитини в навчанні та всіх її справах.
Пам’ятайте, що за науково обґрунтованими нормами-над виконанням усіх домашніх завдань учні 5—6 класів
повинні працювати до 2,5 год., 7 класу – до 3-х годин, а 8—11 класів — до 4 го дин,
Не хвилюйтесь, ваша дитина отримає не таку оцінку, якої вам бажалося б, за виконану роботу. По-перше, оцінка
відіграє виховну роль, а, по-друге, це не остання оцінка.
Дайте дитині можливість пережити радість успіху в навчанні, визначити індивід-доріжку в розумовій праці.
Здоров” я дитини — крихка кришталева куля й три мають її три Атланти: спадковість, спосіб життя й середовища.
Організуйте правильний режим життя, харчу вання, навчання й відпочинку дітей.
Обов’язково помічайте й заохочуйте навіть мало помітні успіхи дітей у навчанні й поведінці, ви­користовуйте для
цього слова схвалення, поцілун ки, різні види морального й матеріального заохо чення.
Перевіряйте виконане дітьми домашнє завдан ня. Вашими оцінками мають бути такі: «я задоволе­ний»,
«незадоволений», можна додати «дуже». І будьте впевнені, що завтра ваша дитина буде дуже старатися, щоб ви нею
були задоволені.
Пам’ятайте, що дитина — дзеркало життя своїх батьків. Як у краплині води відображається сонце,так і  в дітях
відображається вся організація життя сім “ї, працьовитість, духовне багатство і моральна чистота матері й батька.